"> Використання ресурсів Інтернету для ефективної інформаційної роботи

Використання ресурсів Інтернету для ефективної інформаційної роботи

09.06.2011

Використання ресурсів Інтернету для ефективної інформаційної роботи


Інформаційна робота бібліотеки потребує постійної творчості, гнучкого і оперативного ре­агування на останні події, соціально-економічні про­цеси. Необхідно мати до­ступ уже до більш широких і різноманітних джерел ін­формації. У забезпеченні ін­формаційних потреб корис­тувачів усе більшої уваги набуває використання елек­тронних документів та Ін­тернету.


Тематичне коло інформа­ційних запитів, особливо в молоді, різноманітне і по­стійно розширюється, тра­диційна бібліотека вже не в змозі їх задовольнити. Мо­лодь надає перевагу новим інформаційним технологіям та електронним бібліоте­кам. Тому перед книгозбір­нями постає завдання спри­яти формуванню самостій­ного творчого сприйняття електронної інформації та надати допомогу щодо орі­єнтації в безмежному морі Інтернет-ресурсів. Підклю­чення до мережі Інтернет у січні 2002 р. бібліотек Сумської міської ЦБС стало можливе завдяки грантам Посольства США в Україні "Інтернет для читачів пуб­лічних бібліотек" (ІЕАР-І). Безмежність інформаційних ресурсів Інтернету стала для ЦБС необхідністю, без якої сьогодні якісного обслуго­вування читачів не забезпе­чити. Впровадження нових технологій вплинуло на ро­боту ЦБС. З'явились нові форми, методи інформацій­ного обслуговування корис­тувачів.


У зв'язку з реформою місцевого самоврядування в ЦБС було розроблено і прийнято цільову комплекс­ну програму "Бібліотека - інформаційний центр органів місцевого самоврядування", яка затверджена сесією Сумської міської ради. Згідно з цією програмою здійснюється інформування працівників Сумського міськвиконкому І депутатів міськради. Центральна міська бібліотека (ЦМБ) ім. Т. Г. Шевченка систематич­но готує і подає до міськви­конкому інформаційно-аналітичний матеріал "Досвід роботи органів місцевого самоврядування", тематичні списки літератури, факто­графічну інформацію за за­питами державних служ-бовців, депутатів, виконує довідки, які без використан­ня Інтернету якісно викона­ти неможливо.


Бібліотеки ЦБС інформують своїх ко­ристувачів і населення про рішення і розпорядження органів місцевого самовря­дування, використовуючи сайти місцевих установ та органів державного управ­ління. На сайт Сумської міської ради ЦБС щотижня подає бібліотечні новини, інформацію про найцікавіші масові заходи, які проводи­лись у бібліотеках системи.


Найбільшою популярніс­тю сайту ЦБС користується розділ "Все про місто Суми", де зібрано ґрунтовний мате­ріал, що вивчається учнями шкіл та студентами в курсі "Краєзнавство" і "Рідний край" (www.library-sumy.com).


Сумська центральна місь­ка бібліотека ім. Т. Г. Шев­ченка працює за цільовими мініпрограмами для молоді "Школа правових знань" та "Знати свій край", у рамках яких широко використову­ються новітні Інтернет-технології: це і пошук інформації з електронної інформаційно-пошукової бази "За­конодавство", і використан­ня досвіду інших бібліотек і громадських організацій правового і краєзнавчого спрямування, і використан­ня інформації з мережі Інтернет для проведення в рамках програм масових за­ходів для молоді, задоволення її читацьких запитів тошо.У бібліотеці працюють молодіжні читацькі клуби "Палітра" (з питань історії мистецтв для студентів уні­верситету "Україна", фа­культет "Дизайн"), "Рене­санс" (з історії культури для студентів Сумського маши­нобудівного коледжу), "Магеллан" (клуб туристичного спрямування), які широко використовують інформацію з Інтернету, їх засідання пе­реважно проводяться у ви­гляді відеоуроків, відеовечорів, слайд-вечорів, вірту­альних екскурсій тошо.


З появою Інтернет-технологій найбільш складні до­відки стали виконуватися бібліотечними спеціаліста­ми в першу чергу за допо­могою мережі. Завдяки Інтернет-центру не тільки по­ліпшився доступ тисяч ко­ристувачів до інформації, але й істотно змінилися самі бібліотекарі в інноваційно­му підході до обслуговуван­ня користувачів. Вони відчу­ли свою відповідальність за те, шо вони є провідниками в безмежному морі Інтернету.


До краєзнавчого каталогу і систематичної картотеки статей описуються ресурси з Інтернету за темами, яких не знайдено в друкованих ви­даннях і розділи яких недо­статньо наповнені. Останні­ми роками за допомогою Ін­тернету активно поповнюється архів виконаних дові­док.


За час існування Інтернет-центру, в Сумській цент­ральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка значно знизилась кількість відмов­лень користувачам на періо­дику, тому шо більшість ви­дань має електронні версії, що дозволяє зменшити ви­трати на їх передплату. При­єднання бібліотеки до проекту ІNTAS "Доступ до елект­ронних журналів" дозволив надати доступ користувачам до значної кількості як на­укових, так і популярних журналів з усього світу.


Інтернет-центр ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка в першу чер­гу намагається сприяти на­вчанню, підвищенню квалі­фікації фахівців різної сфе­ри. Для цього активно вико­ристовується освітній пор­тал Міністерства освіти і на­уки України (www.osvita.org.ua). В Інтернет-центрі неодноразово проводились презентації цього сайту для різних груп користувачів: вчителів, студентів, абітурі­єнтів. Викладачі, вчителі, які часто користуються Інтернет-центром ЦМБ ім. Т. Г. Шев­ченка, учням та студентам рекомендують: "Цю книгу ви знайдете на такому-то сайті...", знаючи, що друко­ваного видання в бібліоте­ках міста немає.


Завдяки інформації з Ін­тернету багато користувачів швидко розв'язали значну кількість своїх проблем, на­приклад користувач ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка, викладач Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бор­тнянського, значно доповнив свою програму навчального курсу, змінив її наповнення.


Читачі ЦМБ ім. Т. Г. Шев­ченка користуються дистан­ційними курсами для ви­вчення іноземних мов. Гру­па молоді підключилась до такого курсу і успішно ово­лодіває німецькою. Вчи­телька середньої школи по­знайомилась на сайті зна­йомств з двома францужен­ками, з якими листується й вивчає французьку мову.


Останніми роками дис­танційна освіта серед моло­ді набуває все більшої попу­лярності, і серед користува­чів бібліотеки з'явились студенти саме цієї форми на­вчання. Бібліотекою підго­товлено вебліографічний список з проблем дистан­ційного навчання для абіту­рієнтів, студентів, виклада­чів.


Інтернет - живий орга­нізм, що постійно змінюється, тому бібліотека ім. Т. Г. Шевченка користувачам готує і оновлює тематичні вебліографічні списки, наприклад, видано серію "На допомогу школярам": "Історія в Інтернеті", "Література в Інтернеті", "Географія в Інтернеті", "Право в Інтернеті", "Ан­глійська мова в Інтернеті" тощо. Створено серію вебліографічних списків на допо­могу викладачам і студен­там, серед яких найбільш популярні "Проблеми еко­логії в Інтернеті", "Українсь­ка поезія в Інтернеті", "Юри­дичні ресурси в мережі Ін­тернет", "Новітні педагогічні технології в Інтернеті", "Дистанційна освіта - крок у майбутнє", "Іноземні мови в Інтернеті". Підібрано кращі сайти для дітей і видано кілька веб-списків. Не забу­ті також Інтернет-потреби людей з обмеженими мож­ливостями, для них видано списки сайтів "Інтернет для вас", "Наші домашні улюб­ленці", "Корисні сайти для вільного часу" тощо. Вебліографічні списки склада­ються на замовлення корис­тувачів, до переглядів літе­ратури, книжкових виставок чи до масових заходів, на­приклад: список сайтів, присвячений трагедії голо­домору 1932-1933 рр. в Україні, з питань здоров'я, екології, виховання дітей тощо.


У бібліотеці організована постійнодіюча виставка "Лі­тература для користувачів персональних комп'ютерів та Інтернету", де постійно оновлюються рекоменда­ційні списки сайтів. У вида­них останніми роками ін­формаційно-бібліографічним відділом ЦМБ ім. Т. Г. Шев­ченка тематичних рекомен­даційних покажчиках, спис­ках, краєзнавчих пам'ятках обов'язково міститься спи­сок сайтів за темою видан­ня.


В Інтернет-центрі бібліо­теки систематично прово­дяться віртуальні екскурсії, семінари, групові та індиві­дуальні консультації тощо. Ця робота проводиться вже 4 роки. За цей час проведе­но безкоштовне навчання Інтернету для 2 тис. осіб, спеціальні семінари для різ­них груп користувачів: "Можливості Інтернету для вас" (осіб з обмеженими, можливостями), "Інтернет на допомогу старшокласни­кам", "Ресурси Інтернету для викладачів музичних шкіл", "Ресурси Інтернету та їх ви­користання для навчання", "Інтернет для студентів", "Інтернет-ресурси для пра­цівників культури" тощо. Щорічно проводиться на­вчання роботі в Інтернеті для членів гуртка ком­п'ютерного програмування центру науково-технічної творчості молоді "Фрунзенець", семінари-практикуми для студентів училища куль­тури і мистецтв ім. Д. Борт­нянського "Можливості Ін­тернету для майбутніх біб­ліотекарів", "Бібліотечний світ Інтернету", "Віртуаль­ний світ бібліотек". Прове­дено цикл семінарів-практикумів для бібліотечних працівників, службовців щодо використання інфор­маційно-пошукової бази "Законодавство", яка має широкий попит серед корис­тувачів ЦМБ ім. Т. Г. Шев­ченка з 2002 р. і, до речі, по­повнюється через Інтернет.


За допомогою цієї бази ви­конуються найскладніші до­відки правового характеру, що було б неможливим з використанням тільки дру­кованих джерел фонду біб­ліотеки.


Інтернет створює сприят­ливі умови для спілкування, дає можливість брати участь у міжнародних програмах обмінів, стажувань, конкур­сів, вікторин. Інформацію про ці програми і фонди, терміни та час проведення цих заходів бібліотечні пра­цівники роздруковують на спеціальні стенди, викорис­товується ця інформація та­кож при проведенні семіна­рів та інших масових захо­дів. Постійно оновлюється в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка ін­формаційний стенд-виставка "Інформація з Інтернету (конкурси, гранти, програ­ми обмінів)". Бібліотека от­римує інформацію про про­ведення тематичних відео-конференцій, чатів і пові­домляє про це користувачів.


Деякі читачі бібліотеки брали участь у різноманіт­них конкурсах на стажуван­ня та програмах навчання в інших країнах. Так донька провідного бібліотекаря рік навчалась у США за програ­мою шкільних обмінів. Увесь цей час вони спілку­вались за допомогою елект­ронної пошти, користування якою є безкоштовним для читачів бібліотеки.


Розвиток Інтернету стрім­ко змінює світ. Змінюються користувачі, бібліотекарі і бібліотеки, іншого шляху просто не існує.


Джерело: Мартюшова О. Використання ресурсів Інтернету для ефективної бібліотечної роботи // Бібліотечний форум. - 2007. - № 2. - С. 11-14.


Количество показов: 4498
Автор:  Мартюшова О.В., заступник директора Сумської МЦБС

Возврат к списку


ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru


 • Режим роботи

  Понеділок - четвер з 9.00 до 20.00 години
  Субота - неділя з 10.00 до 19.00 години
  Вихідний день - п'ятниця
  Санітарний день - третя середа місяця


 • Пошук на сайті

  Введіть слово або словосполучення, яке Ви бажаєте знайти на нашому сайті:


 • Наші контакти

  Адреса:  Україна, 40000, місто Суми-МСП, вул. Кооперативна, 6

  Телефони: +38 (0542) 22-21-28, 22-47-69, 22-63-32

  Email: lib@library.sumy.ua