"> Нетрадиційні форми краєзнавчої роботи публічних бібліотек

Нетрадиційні форми краєзнавчої роботи публічних бібліотек

22.05.2011

Нетрадиційні форми краєзнавчої роботи публічних бібліотек


Публічним бібліотекам для того, щоб вижи­ти сьогодні, потрібно відповідати вимогам часу і по­требам громади. Бути корис­ними і цікавими населенню свого мікрорайону, стати більш відкритими і дружніми, запропонувати населенню но­ві послуги, подати нові ідеї громадській спільноті, залучи­ти різні вікові категорії до співпраці на благо самих же людей - головне завдання публічних бібліотек. Робота з громадою і на благо громади майже завжди пов'язана з краєзнавством. Традиційні форми краєзнавчої роботи публічних бібліотек під впли­вом часу змінюються, стають більш яскравими і ефективни­ми, наближеними до жителів і завжди проводяться за участю населення. Для прикладу можна назвати загальноміські акції, що проходили за ініціа­тивою та за участю бібліотеч­них працівників Сумської міської централізованої біб­ліотечної системи.


У 2010 році місто Суми від­значило 355-річчя від дня сво­го заснування, в межах свят­кування якого в приміщенні Сумського обласного театру, за участю міського голови та інших представників міської влади, відбулося загально­міське родинне свято "Золото нашого міста". Воно було при­свячене кращим сімейним па­рам сумчан, які щасливо про­жили разом понад 50 років і внесли свій вклад у розвиток міста. Адже історія міста - це історія людей, що його буду­вали і збагачували. Тому всіх учасників родинного свята бу­ло нагороджено подарунками від спонсора акції - благодій­ного фонду "За чисте місто", для них звучала музика і було сказано багато вітальних спів. Передувала цьому святко­вому заходу бібліотечна акція "Золото рідного міста" Сумсь­кої міської централізованої бібліотечної системи, яка про­ходила з травня до серпня 2010 року і результати якої бу­ли підбиті до Дня міста. Біб­ліотекарі виявили близько ста сімейних пар сумчан, які ціка­во і змістовно прожили разом більше 50 років, змогли опи­сати свою сімейну історію і по­дати документи на акцію-конкурс, а також не були проти висвітлення своєї сімейної історії на телебаченні, в пресі і дозволили залишити описи іс­торій своїх сімей і власних спогадів в архівах бібліотек Сумщини. Людям похилого ві­ку, звичайно, допомагали біб­ліотекарі: приходили до них додому, спілкувались і допо­магали описати та оформити історію сім'ї, зафіксувати спо­гади про історію нашого міста тощо.


Таким чином бібліотекарі більше дізнались про своїх користувачів і про минуле на­шого міста, а жителі — про біб­ліотеку і бібліотекарів. Ця ак­ція їх зблизила і здружила, допомогла молоді відчути по­вагу і пошану до людей похи­лого віку, ветерани ж отрима­ли увагу, піклування, а до Дня міста - справжнє свято. До ре­чі, бібліотечними працівника­ми ЦБС створено проект на подальшу підтримку цих сі­мей, залучення їх до нових послуг бібліотек за допомогою Інтернету, на заходи по допо­мозі їм у спілкуванні, в задо­воленні їхніх інформаційних потреб, на безкоштовне юри­дичне обслуговування за до­помогою юристів Сумського управління юстиції, які що­тижня консультують населен­ня міста в центральній міській бібліотеці імені Т. Шевченка.


У 2009 році ЦБС також була ініціатором і основним вико­навцем загальноміської акції-конкурсу "Стань обличчям рідного міста", за умовами якого родини сумчан мали по­дати власні проекти — творчі роботи з поліпшення рідного міста. Акція проходила за до­помогою реклами в місцевих ЗМІ та в бібліотеках ЦБС про­тягом трьох літніх місяців. Це­ремонія підбиття підсумків конкурсу відбулася до Дня міста в приміщенні централь­ної міської бібліотеки імені 1. Шевченка. Серед представ­лених на цей конкурс значної кількості творчих робіт було визначено 10 переможців сумських сімей (із них 9 родин були користувачами бібліотек міста й отримали допомогу бібліотекарів ЦБС у підготовці до участі в цьому проекті).


Кожна творча робота щодо прикрашання й облаштування нашого міста була унікальною і не потребувала значних за­трат для реалізації, тому деякі з них уже втілено в життя, на­приклад, зроблено роликову доріжку для молоді, в запро­понованих місцях висаджено дерева, клумби, проведено додаткове освітлення тощо. Ця акція дозволила сумчанам не бути просто байдужими жителями, а взяти активну участь у розбудові свого міста. Родини - переможці акції "Стань обличчям рідного міс­та" протягом кількох місяців були представлені на білбор-дах міста та отримали пода­рунки від спонсора акції. Про кожну з цих родин були зняті репортажі на місцевому теле­баченні, надруковані статті в місцевих газетах. Після акції в бібліотеках ЦБС залишились щирі друзі - учасники акції та їхні цікаві проекти. Завдяки цим акціям зріс авторитет біб­ліотек ЦБС у місті та області, збільшилась кількість корис­тувачів, підвищилась самопо­вага бібліотечних працівників.


До щорічного Дня рідного міста, що традиційно прово­диться на початку вересня, бібліотеки ЦБС завжди беруть участь у загальноміських за­ходах. У минулому році це був день книги, що проходив у центральному міському сквері імені Т. Шевченка. Поруч із сумськими видавництвами і письменниками бібліотеки ЦБС представили сумчанам і гостям міста всю основну літе­ратуру про місто Суми та роз­повсюдили значну кількість своїх краєзнавчих видань. До речі, стало вже звичним для бібліотекарів виходити з краєзнавчою літературою, ЗІ свої­ми краєзнавчими виданнями, із цікавими конкурсами, вікто­ринами на головну вулицю міста, в парки, театри, вистав­кові зали на різноманітні місь­кі й обласні виставки, вечори, зустрічі. Жителів уже не дивує творча реклама-продаж крає­знавчих покажчиків, путівни­ків, пам'яток, з якими бібліо­тека приходить до навчальних закладів та інших колективів. Сумчани знають про бібліоте­ки ЦБС і підтримують бібліо­течні ініціативи. Наприклад, кілька останніх років другого вересня в День визволення міста Суми від німецько-фа­шистських загарбників бібліо-тека-філія № 2 бере участь у святкуванні своєї вулиці. Біб­ліотекарі цієї філії представля­ють на святі, що проходить на вулиці Сумсько-Київських ди­візій, виставку-перегляд літе­ратури, присвячену визволи­телям міста, людям бойової слави, проводять конкурси, вікторини для дітей, огляди лі­тератури для всіх учасників свята.


Святкуючи День міста, біб­ліотечні працівники ЦБС завж­ди беруть активну участь у міських конкурсах, що здава­лось би не пов'язані з бібліо­течною роботою як, напри­клад, у загальноміському кон­курсі 2009 року "Наші сумки" на тему герба міста Суми. Але без звернення по допомогу до літератури про історію рідного міста важко було взяти участь у цьому конкурсі. Тому бібліо­текарі і забрали більшість призів, засвітились у місцевих ЗМІ. До речі, такі заходи доб­ре допомагають розвивати творчу фантазію-бібліотекарів і виховують патріотизм не тільки в молоді.


Сприяють активізації кра­єзнавчої роботи бібліотек і за­гальноміські акції, що прохо­дять під патронатом мерії, на­приклад, в 2009 році успішно пройшла широкомасштабна акція "Сім чудес міста Суми"; в 2010 році - "Родові палаци і маєтки Сумщини", в яких біб­ліотеки беруть найактивнішу участь: проводять підбір літе­ратури по міських об'єктах, готують і видають краєзнавчі покажчики, інформаційно-краєзнавчі путівники, прово­дять по цих акціях опитування користувачів, пропагують се­ред користувачів і населення міста міські пам'ятки тощо. Та­ка просвітницька краєзнавча робота особливо ефективна серед дітей і молоді, а також серед гостей міста. Бібліотека­рі оволодівають навичками екскурсоводів, заглиблюються в детальну історію кожного сумського провулку. [Цьому сприяють і різноманітні бібліо­течні конкурси, що проходять у рамках підвищення кваліфі­кації, наприклад, на кращий краєзнавчий сценарій масово­го заходу, на кращий бібліо­течний-проект.


Загальноміські заходи до­помогли бібліотекам значно підвищити власний імідж се­ред населення міста та області й заслужити повагу місцевої влади, яка все більш позитив­но реагує на бібліотечні потре­би. За активної підтримки Сумського міського голови та депутатів Сумської міської ра­ди щороку в місті видаються фундаментальні краєзнавчі видання про місто Суми, а та­кож періодичний "Вісник Сумської міської ради", які безкоштовно надходять до кожної бібліотеки ЦБС. Зрозу­міло, що поповнення доку­ментальної бази краєзнавчої діяльності бібліотек є одним із пріоритетних напрямків робо­ти. Кожна бібліотека є збира­чем краєзнавчих матеріалів, а кожен бібліотечний працівник є краєзнавцем. Із цією метою в ЦБС розвинені добрі стосунки з місцевими авторами, крає­знавцями, видавництвами. що дає можливість відслідко­вувати нові видання, прово­дити їх презентації в бібліоте­ках і, в основному, за рахунок подарунків комплектувати краєзнавчий фонд. Сприяє цьому і спеціальна форма під­вищення кваліфікації ЦБС -"Бібліотечна вітальня", куди вже багато років запрошують­ся цікаві люди міста і області: краєзнавці, журналісти, архі­вісти, письменники. Так, на­приклад, традиційними стали зустрічі бібліотекарів і корис­тувачів із колективом сумсь­кого видавництва "Корпункт" і, от як результат, тільки в ос­танню зустріч бібліотека отри­мала в дарунок 47 примірни­ків краєзнавчої літератури. Частими гостями бібліотек є голова Сумського обласного відділення Національної спіл­ки краєзнавців, кандидат істо­ричних наук, автор багатьох краєзнавчих видань О. Корнієнко та відповідальний секре­тар Сумського обласного від­ділення Національної спілки письменників, поетеса Л. Ро­мен, після цікавих зустрічей з якими в бібліотеках залиша­ється чимало літературних по­дарунків краєзнавчого харак­теру. Щороку від Сумського обласного відділення Націо­нальної спілки письменників до бібліотеки надходить біль­ше 200 примірників подаро­ваних книг поетів і письмен­ників Сумщини, в 2009 році до свого 140-річчя Сумське об­ласне товариство "Просвіта" імені Т. Шевченка, як щирий друг бібліотек ЦБС, передало в дарунок Сумській міській центральній бібліотеці імені Т. Шевченка солідну бібліо­течку, в складі якої знаходить­ся краєзнавча література.


В останнє десятиріччя від­булось переосмислення ос­новних напрямків краєзнавчої роботи з метою відродження національної духовної культу­ри, відновлення історичної пам’яті народу та виховання патріотизму в дітей і молоді. Сприяла цьому пошукова кра­єзнавча робота бібліотек. Се­ред найцікавіших і найбільш значимих бібліотечних пошу­ків у минулі роки можна від­значити такі: "Імена земляків, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни", "Опиту­вання жителів нашого міста про підтвердження факту го­лодомору 1932-33 років в Україні", "Народні традиції рідного краю", "Історія бібліо­тек міста Суми" та інші. Ці ма­теріали доповнюють крає­знавчий фонд бібліотек, із них створюються різноманітні крає­знавчі теки. У фондах цент­ральної міської бібліотеки імені Т. Шевченка знаходяться авторські рукописи сумського мистецтвознавця й краєзнав­ця Ю. Ступака, різноманітні фотодокументи, листівки, буклети, тематичні альбоми, проекти тощо.


Доповнюють краєзнавчі фонди бібліотек і музейні екс­понати. Музей у бібліотеці — для когось дивина, а для нас це звична справа. З 2000 року в центральній міській бібліо­теці імені Т. Шевченка діє му­зей місцевого самоврядуван­ня, який постійно оновлюється й поповнюється матеріалами сесій міської ради, фото та ін­шими документами роботи міської влади. Нещодавно в цій же бібліотеці організовано музей Матері, присвячений 20-річчю створення першого в Україні будинку сімейного ти­пу, до речі, мамою якого була колишня бібліотекар Галина Сільванська. Цей музей роз­повідає про традиції жертов­ного материнства, починаючи від нашої землячки О. Де-ревської, яка виховала після війни 48 дітей-сиріт, і до ни­нішніх мам сумських сімейних будинків. Аналогічний пере­сувний музей експонується в бібліотеках-філіях ЦБС, і за його допомогою бібліотекарі проводять тематичні вечори, засідання читацьких клубів, екскурсії та інші заходи. В 2007 році спеціалізованій ди­тячій бібліотеці-філії № З при­своєно ім'я сумського дитячо­го письменника, ветерана-педагога, засновника Сумського відділення Національної спіл­ки письменників О. П. Столбіна (до 85-річчя від дня його народження). Того ж року в цій бібліотеці створено його прижиттєвий музей, де зібрані особисті речі, книги, фото, ру­кописи тощо. Бібліотечними працівниками подано проект на створення віртуальної екс­курсії по цьому музею та зуст­річей із цим письменником.


Усі бібліотекарі полюбля­ють проводити конкурси, особливо з виявлення творчих здібностей своїх користувачів. Конкурси, що проводяться в бібліотеках, стали найулюбле­нішою формою роботи бібліо­текарів із дітьми й молоддю, але вони стали загальномісь­кими, з авторитетним журі, з обов'язковим висвітленням на телебаченні, в пресі, в Інтернеті. Для прикладу можна на­звати конкурс молодих поетів-початківців нашого міста "По­етичні розсипи", конкурс чит­ців "Поетична світлиця Олек­сандра Олеся", екологічний конкурс "Моє місто - частинка Батьківщини", історичний конкурс "70 років Сумщині", конкурс поробок і малюнків та інші. Щорічно центральною бібліотекою імені Т. Шевченка і Сумським центром соціаль­них служб для дітей, сім'ї та молоді проводиться загально­міська виставка-конкурс жи­вопису та декоративно-ужит­кового мистецтва під назвою "Всесвіт очима дитини". Ми­нулого року в ній взяли участь 236 дітей міста, роботи яких експонуються в бібліотеці. Пе­реможці цього конкурсу отри­мують річну стипендію від міської ради. До речі, тісна співпраця ЦБС із сумськими творчими спілками сприяє то­му, що в бібліотеках стали традиційними виставки твор­чих робіт майстрів мистецтв і любителів народних ремесел - жителів міста. Особливо цим славиться центральна міська бібліотека імені Т. Шев­ченка, де творчі виставки змі­нюються майже кожні два тижні, а місцеві ЗМІ анонсують ці культурні події та подають репортажі про відкриття цих виставок і зустрічі з авторами в стінах бібліотеки. Така робо­та згуртовує в бібліотеці твор­чу інтелігенцію міста, завдяки чому створюються нові чи­тацькі клуби, виникають нові творчі задуми, проводяться цікаві позапланові заходи.


Населення Сумщини бага­тонаціональне, серед користу­вачів бібліотек є представники різних національностей. Саме тому з 2001 року центральна міська бібліотека імені Т. Шев­ченка започаткувала творчі зустрічі з представниками на­ціональних товариств. Уже відбулись вечори-зустрічі з вірменським, грузинським, азербайджанським, єврейсь­ким та іншими національними представниками, що прожи­вають у місті Суми. Такі вечори - завжди свято, бо це зустріч із цікавими людьми з обов'яз­ковим представленням націо­нальної літератури, народних мистецтв і показом традицій цих народностей. Із підключенням бібліотек Сумської міської ЦБС до Інтернету розвивається крає­знавча веббібліографія, на­приклад, створено покажчик сайтів "Суми віртуальні". Про­ водяться для користувачів вір­туальні мандрівки сумськими інформаційними, освітніми сайтами, проходять презента­ції нових сайтів Сумщини, пропагується віртуальна приймальня сумського міського голови. З сайту Сумської міської ради щодня для ко­ристувачів роздруковується потрібна інформація, туди ж подається інформація про за­ходи, що проводяться в біб­ліотеках міста. На сайті Сумсь­кої міської централізованої бібліотечної системи (www. Library-sumy.com) створено розділ фактографічної інфор­мації "Все про м. Суми". Біб­ліотекарі намагаються не від­ставати від користувачів і ус­пішно оволодівають новими технологіями.


Популяризація краєзнавчих знань у бібліотеках ЦБС набу­ла нового змісту завдяки про­грамному плануванню, яке дає змогу сконцентрувати на­явні ресурси і творчі можли­вості та направити їх на вико­нання найбільш ефективних заходів і завдань. У підрозді­лах ЦБС діють такі міні-програми: "Знати свій рідний край", "Світ не пізнає, не ви­вчивши краю свого", "Немає милішого краю...", "Наш рід­ний край". Крім того, працю­ють краєзнавчі читацькі клуби "Суми і сумчани", "Краєзна­вець" та інші. В усі часи крає­знавство було й залишається головним у роботі публічних бібліотек міста Суми. Пошук оптимальних форм краєзнав­чої роботи триває.


Нещодавно в центральній міській бібліотеці імені Т. Шев­ченка сумський міський голо­ва Г. Мінаєв провів презента­цію проекту "Концепція роз­витку міста Суми на 2010-2015 роки". Початок обговорення такого важливого документа в міській бібліотеці не є випад­ковим, тому що влада розуміє значення впливу бібліотекарів на населення міста. Громадсь­ка активність бібліотекарів дуже висока, до їх думки при­слухаються, їм довіряють та їх підтримують не тільки корис­тувачі бібліотек.


Джерело: Мартюшова О. Нетрадиційні форми краєзнавчої роботи публічних бібліотек // Бібліотечний форум. - 2011. - № 1. - С.31-35.Количество показов: 7128
Автор:  Мартюшова О.В., заступник директора Сумської МЦБС

Возврат к списку


ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru


 • Режим роботи

  Понеділок - четвер з 9.00 до 20.00 години
  Субота - неділя з 10.00 до 19.00 години
  Вихідний день - п'ятниця
  Санітарний день - третя середа місяця


 • Пошук на сайті

  Введіть слово або словосполучення, яке Ви бажаєте знайти на нашому сайті:


 • Наші контакти

  Адреса:  Україна, 40000, місто Суми-МСП, вул. Кооперативна, 6

  Телефони: +38 (0542) 22-21-28, 22-47-69, 22-63-32

  Email: lib@library.sumy.ua